Rb

retinoblastoma protein (English)

  • CMV protein called pp71;