zVAD

benzyloxycarbonylvalyl-alanyl-aspartic acid O-methyl-fluoro-methylketone (English)

  • b-VAD, DMSO